CALL CENTER :  02-239-8999
PRIVACY CENTER

สิทธิตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(Data Subjects’ Right: DSR)

1. สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล (Right to be informed) ได้รับแจ้งว่าเก็บข้อมูลอะไร ใช้ทำอะไร เก็บนานเท่าไหร่ เปิดเผยให้ใคร ถ้าต้องการใช้สิทธิจะติดต่อได้ที่ช่องทางไหน

2. สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูล (Right of Access) ขอดูและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน

3. สิทธิในการขอรับข้อมูล(Right to Data Portability) ขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่ในรูปแบบอีเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

4. สิทธิในการขอให้ลบข้อมูล (Right to Erasure) ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน

5. สิทธิในการแก้ไขข้อมูล (Right to Rectifacation) ขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้อง

6. สิทธิในการคัดค้าน (Right to Object) ขอคัดค้านการเก็บ ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน

7. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ (Right to Restrict Processing) ขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนไว้เป็นการชั่วคราว

การจัดการการรับข่าวสาร

ท่านเจ้าของเบอร์ ยินยอมรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์จาก บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด ผ่านทาง e-Mail, SMS, Application