CALL CENTER :  02-239-8999
COOL TA-Q-BIN
เพราะการควบคุมอุณหภูมิเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องคำนึงถึงสำหรับการขนส่งสินค้าแบบแช่เย็นหรือแช่แข็ง
SCG EXPRESS จึงมีบริการขนส่งสินค้าแบบ Cool TA-Q-BIN ที่ให้บริการสำหรับพัสดุที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ
เช่น ของสด อาหารทะเล ผลไม้ ซึ่งเราสามารถควบคุมให้พัสดุอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
Cool TA-Q-BIN
รูปแบบการให้บริการ

ระบบควบคุมอุณหภูมิ 2 แบบ ที่สามารถช่วยเก็บรักษาความสดและรสชาติให้กับสินค้าของคุณ

1. บริการส่งสินค้าแช่เย็น >> ระบบควบคุมอุณหภูมิที่รักษาความเย็นได้ที่ 0-8 องศาเซลเซียส
2. บริการส่งสินค้าแช่แข็ง >> ระบบควบคุมอุณหภูมิที่รักษาความเย็นได้ต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียส
วิธีการส่งราคาค่าบริการสำหรับ COOL TA-Q-BIN
ขนาดพัสดุ

กว้าง
+

ยาว
+

สูง
ค่าส่งพัสดุ
ภายในกรุงเทพฯ / ปริมณฑล กรุงเทพฯ / ปริมณฑล ↔ จังหวัดที่ระบุ* จังหวัดที่ระบุ* ↔ จังหวัดที่ระบุ*
S 40
ไม่เกิน 40 เซนติเมตร
140 190 230
S 60
ไม่เกิน 60 เซนติเมตร
160 210 250
S 80
ไม่เกิน 80 เซนติเมตร
190 240 300
S 100
ไม่เกิน 100 เซนติเมตร
220 270 350
S 120
ไม่เกิน 120 เซนติเมตร
250 300 450

ต้นทาง ปลายทาง ระยะเวลาการจัดส่ง
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล/ นครปฐม
(อ.เมือง/ อ.นครชัยศรี/ อ.สามพราน/ อ.พุทธมณฑล)
จังหวัดที่ระบุ*
- ชลบุรี (ทุกอำเภอ ยกเว้นเกาะ)
- เชียงใหม่/ เชียงราย/ นครราชสีมา/ ขอนแก่น/ สุราษฎร์ธานี
ได้รับวันถัดไป
จังหวัดที่ระบุ*
- ชลบุรี (ทุกอำเภอ ยกเว้นเกาะ)
- เชียงใหม่/ เชียงราย/ นครราชสีมา/ ขอนแก่น/ สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล/ นครปฐม
(อ.เมือง/ อ.นครชัยศรี/ อ.สามพราน/ อ.พุทธมณฑล)
ได้รับวันถัดไป
จังหวัดที่ระบุ*
- ชลบุรี (ทุกอำเภอ ยกเว้นเกาะ)
- เชียงใหม่/ เชียงราย/ นครราชสีมา/ ขอนแก่น/ สุราษฎร์ธานี
จังหวัดที่ระบุ*
- ชลบุรี (ทุกอำเภอ ยกเว้นเกาะ)
- เชียงใหม่/ เชียงราย/ นครราชสีมา/ ขอนแก่น/ สุราษฎร์ธานี
ภายในจังหวัดเดียวกัน – ได้รับวันถัดไป
ส่งข้ามจังหวัด – ได้รับภายใน 2 วัน

เงื่อนไข การจัดส่ง พัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิ COOL TA-Q-BIN

1.COOL TA-Q-BIN ให้บริการในจังหวัดที่ระบุในตารางด้านบนเท่านั้น
2.ตารางมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
3.พัสดุต้องมีขนาดไม่เกิน 120 เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ กล่อง
4.ฟรีค่าบริการเข้ารับพัสดุ และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 1 วันภายในเวลา 17.00 น. ในการเข้ารับงานทุกครั้ง
5.สินค้าต้องถูกบรรจุอยู่ในกล่องพัสดุ และไม่ถูกบรรจุในกล่องโฟม
6.คุ้มครอง กรณีพัสดุเสียหายหรือสูญหาย สูงสุดถึง 3,000 บาท เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
7.สินค้าต้องถูกปรับให้อยู่ในอุณหภูมิความเย็นที่เหมาะสมก่อนนำมาส่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ป้าย ประเภท ระดับอุณหภูมิที่ควบคุม สินค้าต้องถูกลดอุณหภูมิก่อนจัดส่ง
บริการส่งสินค้าแช่เย็น (Chilled service) 0-8
องศาเซลเซียส
สินค้าที่อยู่ภายใน ต้องถูกแช่อยู่ในความเย็นที่ต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง ก่อนการจัดส่ง
บริการส่งสินค้าแช่แข็ง (Frozen service) ต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียส สินค้าที่อยู่ภายใน ต้องถูกแช่อยู่ในความเย็นที่ต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียส อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง ก่อนการจัดส่ง

8.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า