CALL CENTER :  02-239-8999
ข้าพเจ้าผู้ใช้บริการ TA-Q-BIN ในฐานะผู้ส่ง ตกลงและยินยอมปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ข้อตกลงทั่วไป
 • 1.1 ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ เป็นผู้ขนส่งสินค้า โดยข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ตามรายละเอียดด้านหน้า รวมถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งสำหรับบริการ TA-Q-BIN ในประเทศไทย และคู่มือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ใน www.scgexpress.co.th หรือจากผู้ให้บริการของบริษัทฯ ทั้งนี้ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าได้
 • 1.2 ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบบรรจุพัสดุลงในบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง เหมาะสม ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งยื่นออกมาและมีวัสดุกันกระแทกหรือวัสดุที่จำเป็นในการเก็บรักษาพัสดุนั้น ทั้งนี้ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทฯ อาจพิจารณาความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ในการรับขนส่งได้รวมถึงมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้
 • 1.3 ข้าพเจ้าตกลงกรอกรายละเอียดตามที่บริษัทฯ กำหนด เช่น รายละเอียดสินค้า มูลค่าสินค้า ที่อยู่ของข้าพเจ้าและผู้รับ เป็นต้น ที่ถูกต้องและชัดเจน หากข้าพเจ้าไม่ได้ระบุรายละเอียดใด ๆ อันส่งผลต่อการขนส่งหรือความรับผิดของบริษัทฯ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ พิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร
 • 1.4 กรณีที่สินค้าจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการส่งเป็นพิเศษ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
 • 1.5 กรณีสินค้าที่ขนส่งต้องควบคุมอุณหภูมิ ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริการของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ”แช่เย็น” รักษาอุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 10 องศาเซลเซียส และ ”แช่แข็ง” รักษาอุณหภูมิตั้งแต่ -15 ถึง -22 องศาเซลเซียส โดยข้าพเจ้าจะแจ้งประเภทให้บริษัทฯทราบ
 • 1.6 ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ สามารถเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ TA-Q-BIN ในการดำเนินการตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรได้
2. รายละเอียดสินค้าและการขนส่ง
 • 2.1 ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า เว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ ไม่รับขนส่งสินค้าอันตราย เช่น สารเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย อาวุธ ขยะ สิ่งปฏิกูล สารติดเชื้อต่าง ๆ โลหิต เป็นต้น สินค้าผิดกฎหมาย สิ่งมีชีวิต หรือ ชิ้นส่วนของร่างกาย เนื้อสัตว์ (ยกเว้นอาหารทะเลและเนื้อที่ปรุงสุกแล้ว) ภาพหรือสื่อลามก ยาเสพติด วัตถุมีค่า เช่น ทองคำ อัญมณี เงินสด พันธบัตร วัตถุมงคล บัตรเงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น จดหมาย เอกสารส่วนบุคคล เอกสารสำคัญทางกฎหมาย รวมถึง ข้อตกลงอื่น ๆ ที่บริษัทฯ อาจกำหนดเพิ่มเติม
 • 2.2 ในกรณีมีเหตุจำเป็น ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ตรวจสอบสินค้าภายในบรรจุภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ
 • 2.3 ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทฯ อาจปฏิเสธการส่งสินค้า แม้ว่าบริษัทฯ ตกลงรับมอบบรรจุภัณฑ์ไว้แล้วก็ตามและส่งมอบสินค้าคืนให้แก่ข้าพเจ้า และในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่า นอกจากการปฏิเสธการส่งสินค้า บริษัทฯ อาจทำลายสินค้าได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ตกลงจะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบโดยเร็ว
3. การชำระค่าขนส่งและค่าใช้จ่าย
 • 3.1 อัตราค่าขนส่งขึ้นอยู่กับขนาด น้ำหนัก รูปแบบการขนส่ง ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในใบเสนอราคา
 • 3.2 ข้าพเจ้าตกลงชำระค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าขนส่งอันเนื่องจากเหตุตามข้อ 3.1 เปลี่ยนแปลงไป
 • 3.3 การเก็บค่าขนส่งปลายทางจากผู้รับสินค้า หากผู้รับสินค้าปฏิเสธ หรือ ไม่ปรากฎผู้รับสินค้า ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ นำสินค้ากลับมาส่งยังที่อยู่ของข้าพเจ้าที่ระบุไว้ด้านหน้า พร้อมชำระค่าขนส่ง ค่าดูแลรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 3.4 กรณีบริษัทฯ ถูกปรับหรือต้องรับผิดอันเนื่องจากความบกพร่องของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตกลงรับผิดทั้งหมด
4. การรับสินค้า
 • 4.1 ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทฯ ใช้ความพยายามเพื่อให้ส่งสินค้าไปยังปลายทางด้วยวิธีและเส้นทางที่บริษัทฯกำหนด ภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน ทั้งนี้การขนส่งอาจล่าช้าได้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันทำให้ไม่สามารถส่งทันเวลาได้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ขยายระยะเวลาออกไปได้และไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุดังกล่าว
 • 4.2 กรณีได้ชำระค่าขนส่งแล้วและสินค้าไม่มีผู้รับสินค้า บริษัทฯ จะจัดส่งให้อีกไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลา 5 วัน หากเกินกำหนด ข้าพเจ้าตกลงชำระค่าขนส่ง ค่าดูแลรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทฯ เพิ่มเติม และเหตุตามข้อนี้ย่อมขยายระยะเวลาที่ตกลงกันออกไป
 • 4.3 ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันทำให้บริษัทฯ ต้องส่งมอบสินค้าคืนให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตกลงให้กรรมสิทธิ์ในสินค้าตกเป็นของบริษัทฯ ภายหลังเวลา 90 วันนับแต่ที่บริษัทฯ แจ้งเหตุการส่งมอบคืนให้แก่ข้าพเจ้า แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 180 วันนับแต่ที่ข้าพเจ้าส่งมอบสินค้าให้แก่บริษัทฯ และหากข้าพเจ้าไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินค้า ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบต่อเจ้าของกรรมสิทธิ์
5. ความรับผิดของบริษัทฯ
 • 5.1 ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทฯ จะชำระค่าเสียหายให้แก่ข้าพเจ้าเฉพาะกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายหรือสูญหายอันเนื่องจากการดำเนินการของบริษัทฯ ตามที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคำสั่งการขนส่ง ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจพิสูจน์จากสภาพสินค้าที่คงเหลือ อย่างไรก็ดีข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าสามารถตกลงปรับเปลี่ยนอัตราความรับผิดดังกล่าวได้ตามที่บริษัทฯ กำหนดกับผู้ให้บริการของบริษัทฯ
 • 5.2 กรณีที่เกิดความเสียหาย เมื่อบริษัทฯ แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว ข้าพเจ้าตกลงจะหารือกับบริษัทฯ ถึงแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไปภายในเวลา 7 วัน นับจากที่บริษัทฯแจ้ง ทั้งนี้ข้าพเจ้าตกลงจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแนวทางการดำเนินการที่ได้แจ้งกับบริษัทฯ แล้ว และหากข้าพเจ้าไม่ตกลงกับบริษัทฯ ในเวลาดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้สิทธิบริษัทฯ จัดการตามความเหมาะสม
 • 5.3 นอกจากค่าเสียหายตามข้อ 5.1 แล้วบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าเสียหายอันเนื่องจากสาเหตุใด ๆ อีก
 • 5.4 ข้าพเจ้ารับทราบว่า กรณีที่สินค้าเสียหายหรือสูญหาย กรณีที่ต้องการให้บริษัทฯ รับผิดชอบ ข้าพเจ้าหรือผู้รับสินค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ โดยแสดงข้อความบนเอกสารหรือระบบรับมอบสินค้าต่อผู้ส่งมอบขณะทำการส่งมอบ หากมีการลงนามรับมอบสินค้าแล้ว ให้ถือว่าสินค้าได้ถูกส่งมอบในสภาพสมบูรณ์ปราศจากความเสียหาย และไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามความเสียหายดังกล่าวไม่อาจหักกลบกับค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดอันเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย สภาพของสินค้า และความเสียหายอันมิได้เกิดจากบริษัทฯ