CALL CENTER :  02-239-8999
ลงทะเบียนพัสดุ
ลดขั้นตอนในการส่งพัสดุที่จุดส่งพัสดุด่วน
  • กรอกรายละเอียดผู้ส่งและผู้รับและพิมพ์จ่าหน้าพัสดุ โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเขียนที่จุดส่งพัสดุ
  • ค้นหาประวัติผู้ส่งและผู้รับ โดยที่ไม่ต้องกรอกใหม่
From ที่อยู่ผู้ส่ง
ค้นหาที่อยู่ของผู้จัดส่ง
To ที่อยู่ผู้รับ